พล

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1704แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เก่างิ้วพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1705แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โนนข่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1706แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1707แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1709แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1710แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1711แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2347แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2349แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2387แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2388แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
5485แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7020แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2เก่างิ้วพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7022แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7023แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7025แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7026แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7027แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7028แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7029แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7030แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7031แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
หมู่ที่ 3เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7032แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7033แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7034แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7035แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7049แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7051แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7052แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7053แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7054แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7055แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7056แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7057แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7058แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7059แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7061แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7063แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7065แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7066แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7069แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7074แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7076แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7080แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7082แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7083แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 13หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7096แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7261แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 14หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7262แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7263แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7264แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7939แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9032แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9033แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โนนข่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9034แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9035แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
9036แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9037แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9053แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่2หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9054แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9055แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9073แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9074แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7011แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 4โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7012แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7014แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7017แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 4โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7019แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 1หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9050แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 7หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9051แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9071แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 3โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9072แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 3โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9052แปลงใหญ่ทั่วไป(มะม่วง)หมู่ที่ 12หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9075แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด)หมู่ที่ 7หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด