ข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการข้าว – ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จำนวน 208 แปลง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ ที่ตำบลอำเภอจังหวัดไปยัง page
2318แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2319แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2320แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
1720แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด
หมู่ที่ 10คำม่วงเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
2315แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
6703แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
2314แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
2313แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
6709แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6710แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6711แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2926แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ชนบทชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6891แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ชนบทชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
183แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6742แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6811แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6812แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2925แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6813แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6814แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6815แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6816แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6817แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6818แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
9026แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
1741แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6822แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6881แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6882แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
9586แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2927แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ห้วยแกชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6885แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ห้วยแกชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
716แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ชุมแพชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
5480แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12หนองไผ่ชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
90แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 1บ้านโนนซำสูงขอนแก่นดูรายละเอียด
1721แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
กลุ่มทำนาเศรษฐกิจพอเพียงกุดน้ำใส
หมู่ที่ 1กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1767แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6904แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ท่ากระเสริมน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
2389แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8น้ำพองน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
172แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 8บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6915แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1768แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ม่วงหวานน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6913แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4สะอาดน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6914แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10สะอาดน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1747แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1751แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1734แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1737แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6972แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1740แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1742แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 16บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1753แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6973แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6974แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
165แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1735แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6975แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6977แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
176แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
6980แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1726แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด
หมู่ที่ 3บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1752แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
6981แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัด
หมู่ที่ 9บ้านฝางบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
715แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
9587แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7,8ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
2644แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2922แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
1725แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2921แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
9031แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2924แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
6987แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
6989แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6992แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6995แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
6998แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1731แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1745แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1748แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1727แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ขามป้อมพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
2648แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านโต้นพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
7009แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1พระบุพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
2649แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7พระยืนพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
1728แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
1704แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เก่างิ้วพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7020แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2เก่างิ้วพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2349แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7022แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7023แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7025แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9037แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โจดหนองแกพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1705แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โนนข่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9033แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โนนข่าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
5485แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7026แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7027แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7028แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7029แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
7030แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
9035แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1เพ็กใหญ่พลขอนแก่นดูรายละเอียด
1710แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7031แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
หมู่ที่ 3เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9032แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11เมืองพลพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1706แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1709แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7032แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7033แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7034แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7035แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7049แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7264แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7939แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8ลอมคอมพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2347แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7051แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7052แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7053แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7054แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7055แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9036แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โสกนกเต็นพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2388แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7056แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7057แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1707แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7066แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7069แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7074แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
9034แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2387แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7058แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7059แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7061แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7063แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7065แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7076แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7080แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7082แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7083แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 13หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7096แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7261แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 14หนองแวงโสกพระพลขอนแก่นดูรายละเอียด
1711แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7262แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
7263แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หัวทุ่งพลขอนแก่นดูรายละเอียด
2653แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1นาฝายภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
7265แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โนนคอมภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
2652แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
1744แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10นาหว้าภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
1724แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด
หมู่ที่ 4ภูเวียงภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
1766แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
713แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1765แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10แดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7277แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
9038แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1757แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1758แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 17บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1764แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1762แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4บ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1761แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7278แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1755แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 19พระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1763แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1756แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 22สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
714แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
2312แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
7279แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
7280แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
2311แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ในเมืองเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
2309แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2310แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2646แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ทางขวางแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1716แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9041แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9042แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9611แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2645แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ละหานนาแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1714แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด
หมู่ที่ 6แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9040แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9607แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9608แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9609แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9610แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1729แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5477แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7282แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7283แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1730แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
9043แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
156แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 7ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5478แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 13ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5479แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5481แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 14ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
7284แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15ศรีสุขสีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
2316แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 16กุดธาตุหนองนาคำขอนแก่นดูรายละเอียด
2317แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ขนวนหนองนาคำขอนแก่นดูรายละเอียด
151แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4โนนทองหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
2915แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3บ้านผือหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
2916แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านเม็งหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
7290แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ยางคำหนองเรือขอนแก่นดูรายละเอียด
179แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3คึมชาดหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1717แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1722แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1715แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9โนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
2642แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
9045แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
6163แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด
9044แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

82 + = 92