7052

7052

ห้างหุ่นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวทั่วไป บ้านหนองบัว 99 หมู่ 3

หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7052


ประธานกลุ่ม   

นายธีรพล นามห้วยทอง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ