พืชไร่

พืชไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 71 แปลง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดไปยังหน้า page
718แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่10หัวนาคำกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2321แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2322แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่1ดูนสาดกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2323แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่3ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2324แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2325แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่8บ้านฝางกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2326แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่9บ้านฝางกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2327แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2328แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5หนองโนกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
2329แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่3หนองโกกระนวนขอนแก่นดูรายะเอียด
721แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่4เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายะเอียด
9056แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่4ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายะเอียด
9057แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่15ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายะเอียด
5524แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่11ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายะเอียด
5520แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่5โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายะเอียด
6704แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่3บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายะเอียด
6706แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายะเอียด
6707แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายะเอียด
9088แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่1,6ไชยสอชุมแพขอนแก่นดูรายะเอียด
9089แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่3หนองไผ่ชุมแพขอนแก่นดูรายะเอียด
9090แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่4,5โนนหันชุมแพขอนแก่นดูรายะเอียด
9091แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเขียว)หมู่2หนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่นดูรายะเอียด
9092แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่1,2,11โนนอุดมชุมแพขอนแก่นดูรายะเอียด
6922แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่6โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6923แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6924แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่6บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6925แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่1บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6926แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่3บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6927แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่10บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6928แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่11บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6929แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่14บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6930แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่5บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6931แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6932แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่8บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
6933แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่7โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
9062แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่9บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
9063แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่12บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายะเอียด
5527แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่12บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นดูรายะเอียด
6979แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่16บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายะเอียด
5525แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่4โคกงามบ้านฝางขอนแก่นดูรายะเอียด
7888แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่3โคกงามบ้านฝางขอนแก่นดูรายะเอียด
5526แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่6โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่นดูรายะเอียด
7011แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่4โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
7012แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
7014แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
7017แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่4โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
7019แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่1หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
9050แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่7หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายะเอียด
9051แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่8หนองมะเขือพลขอนแก่นดูรายะเอียด
9071แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่3โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
9072แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่3โคกสง่าพลขอนแก่นดูรายะเอียด
5528แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่3นาฝายภูผาม่านขอนแก่นดูรายะเอียด
7899แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่7ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายะเอียด
7936แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่6ห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่นดูรายะเอียด
5521แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่4หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่นดูรายะเอียด
5522แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่1กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่นดูรายะเอียด
720แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)
สหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี จำกัด
หมู่13นางามมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายะเอียด
5519แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่6คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายะเอียด
9076แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่2โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายะเอียด
7275แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่21ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายะเอียด
7882แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่9ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายะเอียด
7941แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่5ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่นดูรายะเอียด
9086แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่5โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่นดูรายะเอียด
9077แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วลิสง)หมู่1ศรีสุขสีชมพูขอนแก่นดูรายะเอียด
5523แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่4โนนทองหนองเรือขอนแก่นดูรายะเอียด
719แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่1บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายะเอียด
9047แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่4บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายะเอียด
9048แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่4บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายะเอียด
9078แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่7ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายะเอียด
9082แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่5ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายะเอียด
9083แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่6ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่นดูรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

28 − 18 =