คู่มือโครงการแปลงใหญ่

หน้าเวปเพจอ้างอิง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

คู่มือโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ฉบับปรับปรุง)

ภาคผนวกที่ 1 ขั้นตอนการบริหารโครงการ click
ภาคผนวกที่ 2 ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน click
ภาคผนวกที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ click
ตัวอย่างการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรแบบรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ click
ภาคผนวกที่ 4 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด click
ภาคผนวกที่ 5 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังในระบบ GFMIS click
ภาคผนวกที่ 6 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด click
ภาคผนวกที่ 7 เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด click
ภาคผนวกที่ 8 แนวทางการจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อม โยงตลาด click
ภาคผนวกที่ 9 ตัวอย่าง แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอำเภอ click
ภาคผนวกที่ 10 ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน click
ภาคผนวกที่ 11 แนวทางการดำเนินงานของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ click
ภาคผนวกที่ 12 บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน click
ภาคผนวกที่ 16 แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด แบ่งตามหน่วยรับงบประมาณ click

เอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บช.01 ทะเบียนคุมเงิน click
บช.02 รายละเอียดการจัดสรรเงิน click
บช.03 ใบสำคัญรับเงิน click
บช.04 ทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินรายโครงการ click
บช.05 รายงานการรับ – จ่ายเงิน click
บช.06 รายงานการรับ – จ่ายเงิน (สิ้นสุดโครงการ) click
บช.07 บัญชีรับ – จ่ายเงินอุดหนุน click
บช.08 ใบสืบราคาพัสดุ click
บช.09 ใบเบิกเงิน click
บช.10 บัญชีคุมวัสดุ click
บช.11 บัญชีคุมครุภัณฑ์ click
บช.12 ทะเบียนการใช้งาน click
บช.13 ทะเบียนการดูแลและซ่อมบำรุง click
บช.14 หนังสือรับรองของกลุ่มแปลงใหญ่ click