9071

9071

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9071


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ