7014

7014

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7014


ประธานกลุ่ม   

 

 


 

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ