โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3)เพื่อให้เกษตรกรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธันวาคม 2563

intro1

Image 1 of 7

เอกสารที่ใช้ในโครงการ

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลการประชุมพิจารณาโครงการ

ข้อมูลข้อเสนอโครงการแปลงใหญ่

 

ขั้นตอนการนำไฟล์เข้าระบบโครงการแปลงใหญ่ขอนแก่น64

 

แสดงข้อมูลการยื่นเสนอแบบโครงการ 

 

*หากไม่พบรายงาน/เอกสาร click

 

ข้าว (กรมการข้าว – ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น) จำนวน 208 แปลง

ประมง (กรมประมง – สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 2 แปลง

ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 19 แปลง

ผัก/สมุนไพร (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 37 แปลง

พืชไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 71 แปลง

แมลงเศรษฐกิจ (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 5 แปลง

ไม้ดอกไม้ประดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 2 แปลง

ไม้ผล (กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 6 แปลง

ไม้ยืนต้น (การยางแห่งประเทศไทย – การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 3 แปลง

หม่อนไหม (กรมหม่อนไหม – ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น) จำนวน 1 แปลง