แปลงใหญ่ แยกตามชนิดสินค้า

ข้าว  จำนวน 208 แปลง   

(กรมการข้าว – ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น)

ประมง  จำนวน 2 แปลง 

(กรมประมง – สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น)

ปศุสัตว์ จำนวน 19 แปลง   

(กรมปศุสัตว์- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น) 

ผัก/สมุนไพร จำนวน 37 แปลง 

(กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น)

พืชไร่ จำนวน 71 แปลง 

(กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น)

แมลงเศรษฐกิจ จำนวน 5 แปลง    

(กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น)

ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 2 แปลง   

(กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น)

ไม้ผล จำนวน 6 แปลง 

(กรมส่งเสริมการเกษตร – สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น)

ไม้ยืนต้น จำนวน 3 แปลง  

(การยางแห่งประเทศไทย – การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น)

หม่อนไหม จำนวน 1 แปลง  

(กรมหม่อนไหม – ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น)