9054

9054

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9054


ประธานกลุ่ม   

 

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ