แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มแปลงใหญ่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง

(ซื้อ/จ้างไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ)

กิจกรรมผู้ดำเนินการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. ทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปธ. และ คกก.1
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปธ. และ คกก.2
3. พิจารณาเลือกวิธีการจัดหาและดำเนินการจัดทา
-วัสดุให้กำหนดคุณลักษณะ รายละเอียด ขอบเขตของงาน
-สิ่งก่อสร้างให้จัดทำขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
หากอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณให้ใช้รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคา ตามที่สานักงบประมาณกำหนด
คกก.จัดซื้อจัดจ้าง-
4. กำหนดราคากลาง หากสินค้าไม่อยู่ในเกณฑ์บัญชีฯ ให้สืบราคาจากท้องตลาด โดยจัดทำใบเสนอราคาและให้ผู้ขายเสนอราคาคกก.จัดซื้อจัดจ้าง4
5. จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จัดจ้างเสนอประธานกลุ่มแปลงใหญ่คกก.จัดซื้อจัดจ้าง3
6. หากประธานแปลงใหญ่ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดทำใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะ รายละเอียด ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้ผู้ขายเสนอราคาคกก.จัดซื้อจัดจ้าง4
7. ผู้ขายเสนอราคาเข้ามา คกก.พิจารณาราคา ดำเนินการต่อรองเพื่อให้ได้ราคาต่ำสุด เรียบร้อยแล้ว จัดทำขออนุมัติรับราคา เสนอประธานแปลงใหญ่พิจารณาอนุมัติรับราคาคกก.จัดซื้อจัดจ้าง5
8. จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างคกก.จัดซื้อจัดจ้าง6,7
9. จัดทำใบตรวจรับพัสดุ ผู้ขายส่งมอบพัสดุคกก.จัดซื้อจัดจ้าง8
10. ตรวจรับพัสดุ ลงนามในใบตรวจรับคกก.ตรวจรับพัสดุ8
11. รายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอประธานแปลงใหญ่คกก.ตรวจรับพัสดุ9
12. จัดทำขออนุมัติเบิกเงินเสนอประธานแปลงใหญ่อนุมัติคกก.จัดซื้อจัดจ้าง10
13. เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินคกก.ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน
14. เก็บเอกสารชุดจัดซื้อ/จัดจ้าง ใบเสร็จรับเงินคกก.ผู้ควบคุมพัสดุ

 

 

  1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  4. ประกาศการเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผลการคัดเลือกด้วยการคัดเลือก
  7. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  8. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
  9. รายงานการตรวจรับ