7069

7069

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านห่องหอย 39 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7069


ประธานกลุ่ม   

นายธีรพงษ์ เค้าโคตร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ