7025

7025

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวทั่วไปบ้านเตาเหล็ก 87 หมู่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7025


ประธานกลุ่ม   

นายบุญถม พรมแสน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ