7026

7026

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวสระบัว 18 หมู่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7026


ประธานกลุ่ม   

นายขวัญชัย แพงคำแหง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ