7022

7022

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านวังขอนพาด 101 หมู่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7022


ประธานกลุ่ม   

นายวัชระ พิศาลา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ