บ้านแฮด

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1725แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2644แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2921แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2922แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
2924แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
6987แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
9031แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
5526แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 6โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด
185แปลงใหญ่ทั่วไป(มะม่วง)หมู่ที่ 4หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่นดูรายละเอียด