2921

2921

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขามเปี้ย

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2921


ประธานกลุ่ม   

นายอัมพร ป้องนิล

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ