2924

2924

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเต่า

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2924


ประธานกลุ่ม   

นายสุพล วรรณศรี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ