2922

2922

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองผักตบ

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2922


ประธานกลุ่ม   

นายวีระ จันทพนม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ