6987

6987

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองแซงหมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6987


ประธานกลุ่ม   

นางอำพร พรมป้อ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ