5526

5526

แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)

หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5526


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ