สีชมพู

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15ศรีสุขสีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
9077แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วลิสง)หมู่ที่ 1ศรีสุขสีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
7287แปลงใหญ่ทั่วไป(ไม้ดอกไม้ประดับ)หมู่ที่ 4บริบูรณ์สีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
2581แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 8สีชมพูสีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
7286แปลงใหญ่ทั่วไป(แพะเนื้อ)หมู่ที่ 4บริบูรณ์สีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด
9046แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 10วังเพิ่มสีชมพูขอนแก่นดูรายละเอียด