2581

2581

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ บ้านป่าน จำกัด

หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2581


ประธานกลุ่ม   

นายสมศักดิ์ วรรณพันธ์


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ