โคกโพธิ์ไชย

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
2313แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
2314แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
2315แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
6703แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด
5524แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 11ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่นดูรายละเอียด