2314

2314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว แบบนาแปลงใหญ่

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2314


ประธานกลุ่ม   

ดต.กิตติพงษ์ ชูสอน  

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ