6703

6703

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแก 144 หมู่ 8

หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6703


ประธานกลุ่ม   

นายทวี เนาหนองหวาย

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ