ภูเวียง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1724แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด
หมู่ที่ 4ภูเวียงภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
1744แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10นาหว้าภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
5521แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 4หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
5522แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 1กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด
5483แปลงใหญ่ทั่วไป(หม่อนไหม)หมู่ที่ 6บ้านเรือภูเวียงขอนแก่นดูรายละเอียด