5522

5522

แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)

หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5522


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ