1744

1744

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าว ต.นาหว้า

หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1744


ประธานกลุ่ม   

นางสาวปรารถนา วิระคร  

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ