มัญจาคีรี

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
720แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)
สหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี จำกัด
หมู่ที่ 13นางามมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายละเอียด
5519แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 6คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายละเอียด
9076แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 2โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายละเอียด
7266แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 13กุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่นดูรายละเอียด
7267แปลงใหญ่ทั่วไป(มะม่วง)หมู่ที่ 12โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่นดูรายละเอียด