0720

720

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง) สหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี จำกัด

หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 720


ประธานกลุ่ม   

   


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ