7266

7266

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ม.13 ต.กุดเค้า

หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7266


ประธานกลุ่ม   

นายสุรพงษ์ ผมหอม


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ