ขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นเมืองแห่งศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ (Mice City) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มุ่งเป้าขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มเกษตรให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 

      จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ  อันดับหนึ่งของประเทศจำนวน 390 แปลง จาก 5,250 แปลง รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา 265 แปลง และชัยภูมิ 252 แปลง และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 354 โครงการ งบประมาณ 1,025,972,787.80 บาท 

      กรมวิชาการเกษตร ได้สนองนโยบายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ  จึงได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมผู้นำหรือ young smart สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่  นำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศกรรมขอนแก่น ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น บูรณาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการแปลงผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ตลาด เพื่อเสริมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดทำโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น” ดำเนินการจัดอบรมในห้องอบรม จำนวน 354 ราย ซึ่งจัดภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 52) โดยการอบรมในห้องอบรม จะแบ่งจัดจำนวน 8 รุ่นๆ ละ 50 คน จำนวน 2 รุ่นต่อวัน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน พ.ศ. 2564  ณ  โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ zoom conference  เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ได้นำความรู้ไปบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต และเชื่อมโยงตลาดด้วยวิชาการเกษตร

หัวข้อการบรรยาย

การบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น  โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คลพลายุกต์) 

บทบาทของสภาเกษตรกรกับการขับเคลื่อนภาคการเกษตร  โดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

การตลาดเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร โดย ตลาดศรีเมืองทอง 

เทคนิคการจัดการแปลงให้ได้การรับรอง GAP โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว

เทคนิคการผลิต ตรวจสอบและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับชนิดสินค้าเกษตร โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

เทคนิคการผลิต และการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร

เทคนิคการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับชนิดสินค้าเกษตร โดย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  กรมวิชาการเกษตร

เอกสารประกอบการบรรยาย

“ฟรีค่าใช้จ่าย”

 

แบบที่ 1 ลงทะเบียน อบรม ณ โรงแรมโฆษะ (เฉพาะผู้แทนแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น 354 โครงการ) จังหวัดขอนแก่น

13 กันยายน 2564 (100 ที่นั่ง)  ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ : พืชสวน ยางพารา หม่อนไหม ปศุสัตว์ ประมง

14 กันยายน 2564 (80 ที่นั่ง)  ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ : อ้อย มันสำปะหลัง พืฃตระกูลถั่ว

15 กันยายน 2564 (100 ที่นั่ง) ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ : ข้าว

16 กันยายน 2564 (100 ที่นั่ง) ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ : ข้าว

แบบที่ 2 รับฟังแบบออนไลน์ 13 – 16 กันยายน 2564 และ ลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับ Gift Set (กระเป๋าผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ เมล็ดพันธุ์ผัก) จำนวนจำกัด 

แบบที่ 3 รับฟังแบบออนไลน์ 13 – 16 กันยายน 2564 

 

กำหนดการ

เวลา 08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
เวลา 09.00 – 09.30 น. – พิธีเปิด (วันที่ 13 กันยายน 2564)
เวลา 09.30 – 10.00 น. – บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น/บทบาทของสภาเกษตรกรกับการขับเคลื่อนภาคการเกษตร” 
เวลา 10.00 – 10.30 น. – บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตลาดเชื่อมโยงภาคการผลิต1 (สินค้าเกษตร)”
เวลา 10.30 – 11.00 น. – บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตลาดเชื่อมโยงภาคการผลิต2 (สินค้าเกษตร)”
เวลา 11.00 – 12.00 น. – บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการจัดการแปลงให้ได้การรับรอง GAP (สินค้าเกษตร)” โดย กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
เวลา 12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. – บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการผลิต ตรวจสอบและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับชนิดสินค้าเกษตร” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น
เวลา 14.00 – 15.00 น. – บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตร” โดย กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
เวลา 15.00 – 16.00 น. – บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับชนิดสินค้าเกษตร” โดย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
เวลา 16.00 – 16.30 น. – ทำแบบทดสอบหลังการอบรม  สรุปผลการฝึกอบรม โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

 

คลิกเข้าระบบ Zoom Conference   เวลา 08.30 – 16.30 น. วันที่ 13-16 กันยายน 2564

 

 

 

 

Meeting ID: 528 761 2389
Passcode: 40000

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

51 − 45 =