ห้องเรียน Online

โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS)
โดย กรมวิชาการเกษตร DOA

ตอนที่ 1 แนะนำโครงการคอฟฟี่พลัส
ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่
ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน
ตอนที่ 4 การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 5 รายจ่าย-รายรับ
ตอนที่ 6 การตัดสินใจเพื่อเพิ่มรายได้
ตอนที่ 7 คว้าโอกาสสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจ
ตอนที่ 8 การบริหารการเงินตลอดทั้งปี
ตอนที่ 9 การเข้าถึงบริการที่ดีทางการเงิน
ตอนที่ 10 เพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ตอนที่ 11 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ตอนที่ 12 เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ตอนที่ 13 ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร