7879

7879

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่3 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7879


ประธานกลุ่ม   

 

 

 

แบบโรงเรือน   ปร.4&ปร.5  แบบแปลน


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ