6978

6978

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่6 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6978


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ