9026

9026

บริษัท หัวฝายเกษตรก้าวหน้า จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9026


ประธานกลุ่ม   

นางสุภาณี ภูแล่นกี่

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ