7278

7278

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวชุมชนปากเปือย

หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7278


ประธานกลุ่ม   

นายประยูร บุญอนันต์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ