6891

6891

บริษัท ข้าวดอนข่า จำกัด

หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6891


ประธานกลุ่ม   

นายสมนึก ติยะภา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ