6818

6818

บริษัท เอ็ม เค เกษตรกรไฮเทค จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6818


ประธานกลุ่ม   

นายอำนาจ ภูอินนา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ