6817

6817

บริษัท เอส เอส ข้าวไทย จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6817


ประธานกลุ่ม   

นายวรวุฒิ คุ้มบุ่งค้า

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ