6710

6710

บริษัท ข้าวนาผาย จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6710


ประธานกลุ่ม   

นายกวี ทองรักษ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ