6709

6709

บริษัท กุดเพียขอมร่วมใจพัฒนา จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6709


ประธานกลุ่ม   

นายกองเงิน ทะน้อม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ