5481

5481

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 1 ใหม่นาเพียง จำกัด

หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5481


ประธานกลุ่ม   

นายสำรอง ดวงจันหอม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ