5479

5479

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 3 ใหม่นาเพียง จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5479


ประธานกลุ่ม   

นายคณาธิป ไพศรี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ