5478

5478

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 13 ใหม่นาเพียง จำกัด

หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5478


ประธานกลุ่ม   

นายสัมพันธ์ หมื่นศรีพรม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ