2925

2925

บริษัท แอลจี สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ จำกัด

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2925


ประธานกลุ่ม   

นางสาวละออง เลบ้านแท่น

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ