2320

2320

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ บ้านโป่งแค จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2320


ประธานกลุ่ม   

นายทองสุข พินิจมนตรี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ