2311

2311

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ในเมือง

หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2311


ประธานกลุ่ม   

นายสุบรรณ เวียงเงิน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ