1751

1751

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาแปลงใหญ่บ้านดู่น้อย

หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1751


ประธานกลุ่ม   

นายเกษม ไสโฮ้

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ